معرفی دوره های زبان فرانسه

دوره های زبان فرانسه مجتمع آموزشی ایرانیان اصفهان، در ۴ سطح A1, A2, B1, B2 در حال برگزاری است که در فرد شرکت کننده پس از پایان ۵ ترم موفق به گذراندن یک سطح می شود. هر سطح زبان فرانسه ۱۲۰ ساعت آموزشی است . در این دوره کتاب های Alter ego تدریس می شود.