معرفی دوره زبان گرجی

دوره ی زبان گرجی مجتمع آموزشی ایرانیان به صورت خصوصی در ۴۵ ساعت آموزشی در حال برگزاری است.