معرفی دوره زبان چینی

دوره زبان چینی مجتمع آموزشی ایرانیان به صورت خصوصی در ۴۵ ساعت آموزشی به صورت تک مهارتی و ۴ مهارتی ( خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن ) در حال برگزاری می باشد.