معرفی دوره زبان عربی

دوره ی زبان عربی مجتمع آموزشی ایرانیان به صورت خصوصی در ۴۵ ساعت آموزشی در حال برگزاری است. آموزش تمامی لحجه های زبان عربی وجه تمایز دوره آموزشی زبان عربی در مجتمع آموزشی ایرانیان است.