معرفی دوره زبان سوئدی

دوره ی زبان سوئدی مجتمع آموزشی ایرانیان به صورت خصوصی در ۴۵ ساعت آموزشی در حال برگزاری است.