معرفی دوره زبان اسپانیایی

دوره ی زبان اسپانیایی مجتمع آموزشی ایرانیان در اصفهان، در ۹ ترم که معادل ۲۸۸ ساعت آموزشی است در حال برگزاری می باشد، کتاب های در حال تدریس در مجتمع آموزشی ایرانیان، کتاب های Sueño است که زیر نظر اساتید با سابقه در امر تدریس زبان اسپانیایی تدریس می شوند.