دوره های بحث آزاد Free Discussion

دوره های بحث آزاد انگلیسی ( Free Discussion ) مجتمع آموزشی ایرانیان در دو سطح Intermediate و Advanced که هر سطح در ۱۵ ساعت آموزشی در حال برگزاری است و برای شرکت در این دوره ها بنابر دانش زبانی تعیین سطح خواهید شد.