نکات قبل از پیش ثبت نام

لطفا پس از مطالعه با دقت و رعایت نکات زیر ، روی دکمه ی شروع آزمون کلیک کنید. بعد از آن به صفحه آزمون هدایت خواهید شد.