معرفی آزمون DELF/DALF

این آزمون که آزمونی است برای سنجش سطح زبان فرانسه که در سطوح مختلف برگزار میگردد، که شامل موارد زیر است:

DELF A1 : سطح اول که همان سطح مبتدی است.

DELF A2: سطح دوم که همچنان سطح مبتدی است.

DELF B1: سطح سوم که سطح متوسط است.

DELF B2 : سطح چهارم که سطح بالاتر از متوسط است.

DALF C1: سطج پیشرفته که با رویکرد کاربردی است.

DALF C2: سطح عالی که به سطح بومی بسیار نزدیک است.