معرفی آزمون DSH

آزمون DSH که مخفف Deutsche Sprachprüfung für den Hochschuluzugang به معنای آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه است. این آزمون برای ارزیابی سطح دانش زبان آلمانی افراد است که ۴ مهارت اصلی Writing, Reading, Speacking, Listening افراد را مورد سنجش قرار میدهد. نمره ی قابل قبول در این آزمون بر اساس دانشگاه منتخب فرد متقاضی تعیین می شود.